جهت ورود به هر جلسه می بایست از دکمه پیوستن به جلسه در پایین عنوان هر جلسه استفاده نموده و پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور وارد جلسه شوید.
جلسات کانون کشوری

جلسات کانون کشوری

این بخش مربوط به جلسات داخلی کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور می باشد.

جلسه انجمن صنفی تهران
لیلی دانشمندی

جلسه انجمن صنفی تهران

این جلسه مربوط به مباحث داخلی انجمن صنفی استان تهران بوده که اعضای آن می توانند با هماهنگی قبلی جلسه را برگزار نمایند.

انجمن صنفی استان اصفهان
حسن حیدری

انجمن صنفی استان اصفهان

این جلسه مربوط به مباحث داخلی انجمن صنفی استان اصفهان بوده که اعضای آن می توانند با هماهنگی قبلی جلسه را برگزار نمایند.